ALGEMENE
VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanmaken 24Trains.tv Account

Artikel 4 – Aanbod van Abonnementen

Artikel 5 – Ingaan Abonnement

Artikel 6 – Soort Abonnementen

Artikel 7 – Prijs

 

Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Conformiteit

Artikel 11 – Opzegging

Artikel 12 – Herroepingsrecht

Artikel 13 – Intellectuele Eigendom

Artikel 14 – Fair Use Beleid

 

Artikel 15 – Sociale Media Voorwaarden

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillenregeling

Artikel 18 – Gratis Proefperiode

Artikel 19 – Links van derden partijen

 

Definities Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnees: Consumenten die een Abonnement hebben afgesloten. Abonnement: Een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de Leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid Consument(en): Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf Dag: Kalenderdag Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst 24Trains.tv Network Account: Het Account waarmee de consument toegang heeft tot de onlineservices van 24Trains.tv. Levering: Het ter beschikking stellen van de overeengekomen diensten aan de Consument door de Ondernemer, nadat de Consument en de Ondernemer de Overeenkomst zijn aangegaan. Ondernemer: 24Trains B.V. gevestigd te Catharina van Renneslaan 12, 1217 CX, Hilversum, Nederland. Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij – in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst – uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.  

Toepasselijkheid

Artikel 2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de Ondernemer en de afnemer van de onlineservices van 24Trains.tv. Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument langs elektronische weg worden toegezonden. De Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bij wijziging gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden per direct voor toekomstige Abonnees. Voor huidige Abonnees gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden met ingang van de eerstvolgende kalendermaand. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zijn rechtskracht op enigerlei wijze verliest, zal hiervoor in de plaats een bepaling gelden die qua doel en strekking en met inachtneming van de wet, zo dicht mogelijk ligt bij de oorspronkelijke bepaling. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zijn rechtskracht op enigerlei wijze verliest, zullen de rest van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd gelden.

Aanmaken 24Trains.tv account

Artikel 3 De bij het aanmaken van een Account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn. Het is niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen. De Consument dient zijn Gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden. De Consument is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn Gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien een Consument vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn Gebruikersnaam/logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij de Ondernemer daarvan meteen op de hoogte te stellen. De Ondernemer is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar diensten en de overige Consumenten en de Consument dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. De Ondernemer behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Totstandkoming Abonnementen

Artikel 4 – Het Aanbod De Abonnementen worden slechts aangeboden aan Consumenten en kunnen niet worden afgesloten door ondernemingen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.   Artikel 5 – Ingaan Abonnement Het Abonnement gaat in nadat: de Consument het aanbod heeft aanvaard door: het aanmaken van een account; het selecteren van een Abonnement en het verstrekken van alle daarbij benodigde (betalings-)gegevens; de Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden en de Ondernemer de bevestiging van het afsluiten van het Abonnement heeft verstuurd. De Consument kan direct nadat het Abonnement is ingegaan gebruikmaken van de diensten. Vóór het afsluiten van het Abonnement is de Ondernemer gerechtigd zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om het Abonnement niet aan te gaan, is de Ondernemer gerechtigd een aanvaarding door de Consument te weigeren of daaraan bijzondere voorwaarden te verbinden. Door het afsluiten van het Abonnement verklaart de Consument de leeftijd van 18 (achttien) jaren reeds te hebben bereikt ten tijde van het afsluiten van het Abonnement.

Soort Abonnementen

Artikel 6
Een maandabonnement wordt na afloop van de ‘Gratis Probeer’ periode automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De consument kan elk moment opzeggen. Hierbij wordt door ondernemer een opzegtermijn van maximaal een maand gehanteerd. Een jaarabonnement wordt na afloop van de contractperiode van één kalenderjaar automatisch omgezet in een maandabonnement voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt door ondernemer een opzegtermijn van maximaal een maand gehanteerd.

Prijs

Artikel 7 De Ondernemer behoudt zich het recht voor de prijs van de Abonnementen te allen tijde wijzigen. De nieuwe prijs geldt per direct voor toekomstige Abonnees, maar zal voor huidige Abonnees pas gelden met ingang van de eerstvolgende kalendermaand. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Betaling

Artikel 8 Bij het afsluiten van een jaarabonnement dient de Consument direct middels de aangeboden betalingsmethodes aan de betalingsverplichting te voldoen. De betalingen voor het maandabonnement worden maandelijks afgeschreven middels automatische incasso. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in geval van onjuistheden in de door de Consument verstrekte gegevens en/of bij schending van de mededelingsplicht uit het vorige lid, het 24Trains.tv Network Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen. In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer – behoudens wettelijke beperkingen – het recht om aan de Consument de hiermee verband houdende extra gemaakte kosten (onder andere incassokosten) in rekening te brengen. De Ondernemer behoudt zich het recht voor in geval van wanbetaling van de Consument het 24Trains.tv Network Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen.

Levering en Uitvoering

Artikel 9 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De Consument gaat door het afsluiten van een Abonnement uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de Levering van de diensten onmiddellijk plaatsvindt en dus aanvangt voordat de bedenktijd van de Consument is verstreken. De Ondernemer zal de onlineservices van 24Trains.tv onmiddellijk na het afsluiten van het Abonnement ter beschikking stellen aan de Consument. Indien onmiddellijke Levering door omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer uiterlijk binnen 30 dagen tot Levering van de opgevraagde diensten overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de Levering van de diensten vertraging ondervindt, of indien een Levering van de dienst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen bericht.

Conformiteit

Artikel 10 De Ondernemer zal er zoveel mogelijk voor zorgdragen dat de diensten die zij aanbiedt te allen tijde beschikbaar zijn. Het is inherent aan de diensten die de Ondernemer aanbiedt – te weten: online services – dat er zich situaties (zoals een technische- of stroomstoring, niet limitatief) kunnen voordoen waardoor (een deel van) de diensten (tijdelijk) niet beschikbaar is/zijn voor de Consument. De Ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor enige (gevolg)schade die de Consument of een derde lijdt doordat de diensten die de Ondernemer aanbiedt (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

Opzegging

Artikel 11 De Consument kan zijn maandabonnement te allen tijde tegen het einde van het Abonnement opzeggen. Het maandabonnement wordt dan niet automatisch verlengd. De Consument kan zijn Abonnement voor onbepaalde tijd maandelijks opzeggen. De Consument kan zijn jaarabonnement te allen tijde opzeggen. In dit geval zal het jaarabonnement niet automatisch omgezet worden in een maandabonnement voor onbepaalde tijd wanneer de contractperiode van het jaarabonnement afloopt. Opzegging geschiedt door op het 24Trains.tv Network Account van de Consument onder de “profielpagina” het huidige Abonnement stop te zetten.

Herroepingsrecht

Artikel 12 Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op de aangeboden Abonnementen nu de diensten waarop deze Abonnementen betrekking hebben – te weten: online services – zijn aan te merken als diensten waarvan de Levering is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Bij het afsluiten van een Abonnement stemt de Consument uitdrukkelijk in met de directe Levering van de online services en doet deze afstand van het herroepingsrecht.

Intellectuele Eigendom

Artikel 13 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en het online platform berusten uitsluitend bij de Ondernemer en/of haar partners en gaan in geen geval over op de Consument. Het is de Consument niet toegestaan de aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van de Ondernemer en/of haar partners. Ingeval van een inbreuk door een Consument op de rechten van intellectuele eigendom van de Ondernemer en/of haar partners, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het 24Trains.tv Network Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen en de door haar en/of haar partners geleden (gevolg)schade volledig op de desbetreffende Consument te verhalen.

Fair Use Beleid

Artikel 14 Indien een Consument – naar redelijk oordeel van de Ondernemer – excessief gebruik maakt van de diensten kan de Ondernemer de Consument verzoeken het gebruik te minderen. Indien de Consument geen gehoor geeft aan het verzoek van de Ondernemer het gebruik te minderen, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het 24Trains.tv Network Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen. Bovendien behoudt de Ondernemer zich het recht voor het 24Trains.tv Network Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen wanneer de Consument misbruik maakt van de geleverde diensten en/of ze gebruikt op een manier waarop deze niet bedoeld zijn. Hieronder vallen onder meer het vertonen buiten de huishoudelijke kring, downloaden, opslaan, verspreiden en inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom van de online content. De Ondernemer behoudt zich tevens het recht voor de door de Ondernemer en/of haar partners geleden (gevolg)schade volledig op de desbetreffende Consument te verhalen.

Sociale media voorwaarden

Artikel 15 Indien de Consument niet wil dat informatie over hem/haar en/of informatie over de bekeken programma’s gedeeld wordt via sociale media, dient de Consument de sociale functies niet te gebruiken. De sociale media voorwaarden zijn ook van toepassing op de embedded hyperlinks die enkel via de website van de Ondernemer beschikbaar zijn. Bij het lezen van deze voorwaarden voor sociale media op apparaten die geschikt zijn voor de diensten die de Ondernemer levert (bijvoorbeeld smartphones), kan het voorkomen dat de website van de Ondernemer bezocht moet worden om de aanvullende voorwaarden te bekijken. De Ondernemer zal niet automatisch activiteiten van de Consument – zoals het bekijken van shows – delen via sociale media functies. De Consument heeft zelf de mogelijkheid om te bepalen of hij/zij met zijn/haar vrienden/volgers op sociale media deelt wat hij/zij heeft gekeken. Dit kan de Consument middels de ‘share-knop’ doen.

Klachtenregeling

Artikel 16 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen onverwijld, volledig en duidelijk omschreven kenbaar worden gemaakt aan de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillenregeling

Artikel 17 Op Overeenkomsten – tussen de Ondernemer en de Consument – waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen tussen de Ondernemer en de Consument is de rechtbank Amsterdam – met inachtneming van de wet – uitsluitend bevoegd.

Gratis Proefperiode

Artikel 18 Het lidmaatschap bij 24Trains.tv kan beginnen met een gratis proefperiode zolang als aangegeven staat bij de registratie. Tijdens deze periode is er voor nieuwe Abonnees de kans om de service uit te proberen. De maandelijkse Lidmaatschapskosten zullen aan het einde van de gratis proefperiode in rekening worden gebracht via de door de Consument aangegeven Betalingsmethode, tenzij de Consument voor het aflopen van de gratis proefperiode het Abonnement beëindigd. De Consument kan de einddatum van de gratis proefperiode vinden op zijn/haar profielpagina. De Consument dient bij het verstrekken van de Betalingsmethode zijn/haar betalingsgegevens te laten verifiëren. Om de Betalingsmethode te verifiëren, machtigt de Consument de Ondernemer om éénmalig € 0,02 af te schrijven van zijn/haar rekening. De Consument mag éénmalig gebruik maken van een gratis proefperiode. Door het accepteren van de algemene voorwaarden gaat de Consument akkoord om niet meerdere namen, adressen, email adressen of andere manieren te gebruiken om meer dan één maal een gratis proefperiode aan te vragen. Bij het overschrijden van deze voorwaarde zal de Account van de Consument per direct worden beëindigd.

Links van derden partijen

Artikel 19 Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze voorwaarden kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. 24Trains.tv is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. 24Trains.tv is niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.