24Trains.tv
Algemene Voorwaarden
Terms & Conditions Last updated on: November 1, 2020

Overwegende dat;

24Trains.tv is een aan 24Media Licensing geleerde b.v. 

24Media Licensing b.v. is de Verwerker van Persoonsgegevens van 24Trains.b.v.

24 Media Licensing is de licentie verstrekker voor de dienst van 24Trains.tv

1 DEFINITIES

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account
het account van de Gebruiker, waarmee hij toegang krijgt tot de Dienst;

Voucher
de drager van elektronisch tegoed, uitgegeven door- of mogelijk gemaakt
door 24 Media Licensing b.v., ongeacht de fysieke of digitale vorm waarin uitgifte plaatsvindt;

Dienst en Abonnement
de door 24 Media Licensing b.v geboden diensten als bedoeld in artikel 3;
Elektronisch Tegoed:
het saldo dat is opgeslagen en dat wordt beheerd door 24 Media Licensing b.v
voor betaling van de Dienst;

Gebruiker
iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die gebruik maakt van een Dienst van
24 Media Licensing b.v, bijvoorbeeld als abonnee, als koper van tegoed of op
andere wijze of als wederpartij bij enige overeenkomst met 24 Media Licensing b.v waarbij laatstgenoemde diensten of goederen levert;

Opladen
het verhogen van het Elektronisch Tegoed door het doen omwisselen van
chartaal of giraal geld;

Platform
het geheel van offline- en onlineverbindingen met de Dienst van 24 Media Licensing b.v, waaronder de Website, webapplicaties, mobiele applicaties en apparaten;

24 Media Licensing b.v.
de besloten vennootschap 24 Media Licensing b.v.

Voorwaarden
deze gebruiksvoorwaarden

Website
www.24trains.tv, daaraan verbonden sub-domeinen en webpagina’s

Definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.
Shop
De online webshop met 24Trains fan-gear in opdracht geëxploiteerd door en onder voorwaarden van ID&T Merchandise B.V..

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overige rechtsverhoudingen tussen 24 Media Licensing b.v en haar dochters en een Gebruiker. De voorwaarden blijven ook van toepassing na beëindiging van de rechtsverhouding die heeft geleid tot de toepassing van deze voorwaarden.
 2. Eventuele verwijzing naar algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker worden verworpen en uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, behoudens het geval dat 24 Media Licensing de betreffende algemene of bijzondere voorwaarden van de Gebruiker expliciet en onvoorwaardelijk schriftelijk aanvaardt.
 3. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.
 4. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 5. Eventuele afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden te eniger tijd toegepast of getolereerd door 24 Media Licensing ten voordele van de Gebruiker, geven de Gebruiker nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

3. 24 Media Licensing Dienst
1. De dienst van 24 Media Licensing en liaisons bestaat uit het verzamelen en uitserveren van content in de breedste zin des woord in niche interesse gebieden. Via het platform kunnen Gebruikers na inloggen op hun account toegang krijgen tot een breed assortiment content, merchandise en andere aanbiedingen direct in het interesse gebied. 24 Media Licensing bepaalt de vormen waarin de content en aanbiedingen worden aangeboden.

 1. De Gebruiker kiest een abonnementsvorm die bij hem of haar past. Het Platform vermeld een indicatieve inhoud van te verwachten content die door de Gebruiker is gekozen. Aan deze indicatieve content kunnen geen rechten worden ontleend.

4. TOEGANG TOT DE DIENST

 1. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze voorwaarden, geeft 24 Media Licensing de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar (ook niet middels een sub-licentie) recht op toegang tot- en gebruik van de Dienst en de Website. De Gebruiker is gerechtigd om de content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden binnen het doel van de Website.
 2. De wijze waarop- en de voorwaarden waaronder feitelijk gebruik wordt gemaakt van de Dienst wordt aan de Gebruiker getoond op de Website.
 3. De Gebruiker dient om gebruik te kunnen maken van de Dienst een Account te maken op de manier zoals beschreven op de Website. De Gebruiker staat er jegens 24 Media Licensing voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken en/of wijzigen van zijn Account verstrekt persoonlijk, compleet, actueel en juist is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling daarop. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn gegevens. 24 Media Licensing draagt op haar beurt zorgt voor het correct verwerken van de persoonsgegevens nadat de gebruiker deze achterlaat middels het akkoord geven op onze optin. Het bijbehorende privacy statement is te vinden op onze site en in de app.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van het platform van 24 Media Licensing. 24 Media Licensing staat op geen enkele wijze in voor schade ontstaan ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.
 5. De Gebruiker vrijwaart 24 Media Licensing en haar liaisons voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op onrechtmatig gebruik van de Dienst.

5. ACCOUNT

Het Abonnement gaat in nadat de Gebruiker het aanbod heeft aanvaard door:

het aanmaken van een account;
het selecteren van een Abonnement en

het verstrekken van alle daarbij benodigde (betalings-)gegevens;
de Gebruiker voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden nadat 24Trains de bevestiging van het afsluiten van het Abonnement per mail heeft verstuurd.

De Gebruiker  kan direct nadat het Abonnement is ingegaan gebruikmaken van de diensten.

 1. De Gebruiker dient bij de registratie op de Website inloggegevens te verstrekken, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Account. Daarbij zijn onze voorwaarden in het privacy statement van toepassing.
 2. De Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. 24 Media Licensing mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.
 3. 24 Media Licensing behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik van de Website of een Account de toegang te beperken, het account te verwijderen of andere passende maatregelen te treffen, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding en/of restitutie. Of sprake is van een situatie als hiervoor omschreven is ter beoordeling van 24 Media Licensing.
 4. De Gebruiker dient 24 Media Licensing op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik van zijn account, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.
 5. 24 Media Licensing en haar liaisons zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Dienst door derden.
 6. 24 Media Licensing en haar liaisons aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door andere Gebruikers.
 7. De Gebruiker kan zijn maandabonnement te allen tijde tegen het einde van het abonnement opzeggen. Het maandabonnement wordt dan niet automatisch verlengd.
 8. De Gebruiker kan zijn abonnement voor onbepaalde tijd maandelijks opzeggen.
 9. De Gebruiker kan zijn halfjaar- of jaarabonnement te allen tijde opzeggen. In dit geval zal het halfjaar- of jaarabonnement niet automatisch omgezet worden in een maandabonnement voor onbepaalde tijd wanneer de contractperiode van het jaarabonnement afloopt.
 10. Opzegging geschiedt door op het 24Trains.tv Account van de Gebruiker onder de “profielpagina” het huidige Abonnement stop te zetten.

Giftabonnementen

Bij het kopen van een giftabonnement dient de consument direct middels de aangeboden betalingsmethodes aan de betalingsverplichting te voldoen.

De giftabonnementen stoppen automatisch na afloop van de contractperiode en worden dus niet automatisch verlengd.

6. TARIEVEN VOOR DIENSTEN

24 Media Licensing vermeldt de tarieven voor haar Diensten op het Platform. Bij gebruikmaking van de Dienst wordt aan de Gebruiker de prijs getoond uitgedrukt in Elektronisch Tegoed. Voor het verwerven van Elektronisch Tegoed wordt de prijs uitgedrukt in euro’s of de lokaal van toepassing zijnde munteenheid.

Alle vergoedingen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7. TRANSPARANTIE BETALING EN ELEKTRONISCH TEGOED

24 Media Licensing werkt op haar platform met een abonnementen systeem. Deze kunnen gekocht worden. Deze abonnementen vertegenwoordigen een virtuele waarde waarmee diensten binnen het platform kunnen worden genoten. De fysieke betaling geeft de gebruiker de toegang tot het eigen account & de diensten. Het Tegoed als hier genoemd staat voor een (rest) tijdconsumptie die de gebruiker heeft in dagen/maanden/jaren op het platform

8. BETALING

De Gebruiker dient betalingen voor de Diensten te verrichten met een vooraf gekocht Elektronisch Tegoed dat wordt geregistreerd in zijn Account. De wijze van betaling met het Elektronisch Tegoed geschiedt op de wijze en volgens de prijzen en voorwaarden als gesteld en geduid op het Platform.

 1. In de gevallen dat de Gebruiker een betalingsverplichting aangaat, anders dan vermeld in het eerste lid, geldt dat alle gelden binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de aanvangsdatum betaald dienen te worden. De Gebruiker heeft het recht op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening indien 24 Media Licensing haar verplichtingen niet na kan komen. 24 Media Licensing heeft uitdrukkelijk wel het recht van opschorting en verrekening indien Gebruiker haar betalingsverplichtingen jegens 24 Media Licensing niet nakomt. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van 24 Media Licensing.
 2. Als de Gebruiker niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is 24 Media Licensing gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
 3. Als de Gebruiker niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is de Gebruiker gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door 24 Media Licensing gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval meerdere Gebruikers een gezamenlijke verplichting aangaan jegens 24 Media Licensing zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

9. ELEKTRONISCH TEGOED EN OPLADEN

Een Elektronisch Tegoed heeft geen kredietruimte. Het geeft enkel toegang tot de dienst op het platform. Indien de Gebruiker een negatief Elektronisch Tegoed heeft is hij gehouden dit binnen drie (3) dagen aan te zuiveren. De Gebruiker dient derhalve te allen tijde voldoende Elektronisch Tegoed op zijn Account te hebben.

 1. Alle betalingen vinden plaats middels de systemen van 24 Media Licensing. De data zoals opgenomen in de systemen van 24 Media Licensing vormen volledig bewijs van de Elektronisch betaal- en oplaadhandelingen, behoudens tegenbewijs.
 2. 24 Media Licensing vergoedt geen rente over het Elektronisch Tegoed, uit welke hoofde dan ook.
 3. Oplaad- en betaalhandelingen mogen uitsluitend geschieden door middel van het Platform. Een oplaad- of betaalhandeling is onherroepelijk.
 4. 24 Media Licensing staat er jegens de Gebruiker voor in dat bij Opladen volgens de daarvoor geldende instructies, 24 Media Licensing is gerechtigd redelijke kosten in rekening te brengen voor een transactie. Deze kosten zullen op gangbare wijze aan de Gebruiker kenbaar worden gemaakt.
 5. 24 Media Licensing verleent geen restitutie van het Tegoed. De Gebruiker kan evenwel bij het beëindigen van zijn Account zijn Tegoed overdragen aan een door hem aan te wijzen andere Gebruiker of door 24 Media Licensing aan te wijzen goede doelen.
 6. Het Elektronisch Tegoed kan niet omgezet worden in fysieke betaalmiddelen of andere tegoeden maar kan enkel ingezet worden als middel voor het gebruik maken van de dienst binnen het platform zelf.
 7. Het Tegoed vervalt automatisch 30 dagen nadat het account is opgeheven.

10. ONTBINDING OVEREENKOMST

24 Media Licensing kan deze overeenkomst met de Gebruiker eenzijdig en zonder opzegtermijn beëindigen indien:
a. de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen uit deze Voorwaarden of de van toepassing verklaarde bepalingen;
b. de Gebruiker zijn verplichtingen jegens 24 Media Licensing niet, niet volledig of niet correct nakomt, dan wel indien de betreffende Gebruiker mededeelt zulks voornemens te zijn;
c. 24 Media Licensing daartoe worden gedwongen door een gerechtelijk vonnis of indien de dienst bij wet wordt verboden of onmogelijk gemaakt, hetzij technisch, hetzij bedrijfseconomisch;
d. 24 Media Licensing besluit haar bedrijfsvoering te staken;
e. de Gebruiker failleert of aanvraag daartoe doet of ingeval van surseance van betaling of wettelijke schuldsanering;
f. de Gebruiker overlijdt;
g. van 24 Media Licensing redelijkerwijs niet gevraagd kan worden dat zij de overeenkomst in stand laat.

 

24 Media Licensing zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiende uit een beëindiging als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel.

11. HERROEPINGSRECHT

Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van e-mail aan info@24medialicensing.com.

12. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

 1. De door 24 Media Licensing aangeboden dienst wordt verricht “as-is” en “zoals beschikbaar”.
 2. 24 Media Licensing verleent uitdrukkelijk geen garantie:
  a. voor de geschiktheid van de dienst voor de doeleinden van de Gebruiker;
 3. op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Gebruiker, verstrekte gegevens;
 4. dat de dienst voldoet aan de verwachtingen van de Gebruiker.
 5. dat de dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
 6. 24 Media Licensing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen in de Dienst.
 7. 24 Media Licensing heeft redelijke zorg betracht en zal betrachten om zeker te stellen dat de informatie op het Platform, de Website en overige uitingen juist en volledig is. 24 Media Licensing sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor:
  a. onjuiste, onvolledige en ontbrekende informatie en/of schrijffouten op de Website en in het Platform;
  b. schade voortvloeiende uit of verband houdende met wijzigingen in de op de website getoonde informatie en/of veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van deze website door derden of anderszins;
  c. schade voortvloeiende uit of verband houdende met het al dan niet toegang verkrijgen tot, of het al dan niet gebruiken van, het Platform of het al dan niet gebruiken van de daarop gepubliceerde informatie.
 8. 24 Media Licensing is voorts niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor websites van derden, met inbegrip van locaties waarnaar links en verwijzingen staan op de Website. Het gebruik van die websites kan zijn onderworpen aan andere of aanvullende voorwaarden die zijn bepaald door de beheerders van die websites.
 9. 24 Media Licensing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door 24 Media Licensing en schade als gevolg van (contractuele) boetes.
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens 24 Media Licensing, uit welke hoofde ook, vervallen één jaar na beëindiging van de opdracht en voorts indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij 24 Media Licensing zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de desbetreffende persoon bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. 24 Media Licensing b.v. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op het Platform, de naam ‘24 Media Licensing’ en het concept van 24 Media Licensing.
 2. De Gebruiker zal geen aan het Platform afgeleide werken ontwikkelen of aanbieden. De Gebruiker zal zich onthouden van het wijzigen, vertalen, nabouwen, pogen te ontdekken van de broncode van een deel van het Platform of het creëren van daarvan afgeleide werken, dan wel dergelijke handelingen laten doen.

14. COPYRIGHT & CONTENT RIGHTS

Voor het gebruiken van diensten kan het noodzakelijk zijn om materiaal te uploaden. Intellectueel Eigendomsrecht van de content die een gebruiker upload naar 24 Media Licensing of haar liaisons blijft eigendom van de gebruiker. 24 Media Licensing en haar liaisons ontvangen automatisch een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie voor elk gebruik van de gebruikerscontent in alle huidige en toekomstige media tenzij gebruiker en 24 Media Licensing en/of haar partners schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze overdracht is niet herroepbaar. Hierdoor is 24 Media Licensing en haar liaisons bevoegd jouw content te gebruiken en te (laten) exploiteren via media waaronder social media en websites. Bij het uploaden garandeert de gebruiker dat de content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. In het geval dat in de content een derde persoon herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeert Gebruiker dat er  (indien vereist) tevens de toestemming is van deze derde en vrijwaart Gebruiker 24 Media Licensing  en haar liaisons van aanspraken die hieruit voortkomen. 24 Media Licensing en haar liaisons wordt door Gebruiker gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren van deze content.

15. INHOUD VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via het Platform kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. 24Trains.tv is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

24Trains.tv is niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

16. SHOP

Aanvullend op artikel 15 – inhoud van derden- attenderen we gebruikers van de Shop erop dat deze door een derde partij wordt geëxploiteerd. Het achterlaten van (persoons) gegevens en het uitvoeren van de transactie(s) bij het aangaan van een koop overeenkomst geschiedt onder de voorwaarden van deze partij, te weten ID&T Merchandise B.V.. De terms & conditions en de privacy statements die daarbij gelden zijn te vinden op de site van deze aanbieder.

17. DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT

Het DMCA-proces voor kennisgeving en verwijdering van content is een hulpmiddel voor auteursrechthouders om door gebruikers geüpload materiaal dat inbreuk maakt op hun auteursrechten, van websites te verwijderen. Het proces houdt in dat de eigenaar van het auteursrecht (of de vertegenwoordiger van de eigenaar) een verwijderingsverzoek stuurt naar een serviceprovider met het verzoek om materiaal te verwijderen dat inbreuk maakt op hun copyright (en). Een serviceprovider kan een internetprovider (bijvoorbeeld AWS), website-exploitant (bijvoorbeeld 24Trains.tv), zoekmachine (bijvoorbeeld Google), een webhost (bijvoorbeeld GoDaddy) of een ander type online site-exploitant zijn. Er zijn verschillende elementen die moeten worden opgenomen in een verwijderingsverzoek die worden gespecificeerd door de auteursrechtwetgeving. Als de meeste van deze elementen niet zijn opgenomen, kan de serviceprovider weigeren het materiaal te verwijderen. Zelfs als een verwijderingsverzoek voldoet aan alle wettelijke vereisten, kan de serviceprovider weigeren het materiaal te verwijderen. Als ze dit echter niet doen, stellen ze zich open voor mogelijke secundaire aansprakelijkheid voor hulp bij inbreuk op het auteursrecht.

 

24 Trains.tv stelt alles in het werk om ieders recht te respecteren. Mocht het toch zo zijn dat er content op ons platform staat waarvan de rechten klaarblijkelijk niet bij ons liggen neem dat contact met ons op.

 

Meer info over DMCA : https://copyrightalliance.org

 

18. FAIR USE

Indien een Gebruiker – naar redelijk oordeel van 24Media Licensing – excessief gebruik maakt van de diensten als 24Trains kan de Gebruiker verzocht worden het gebruik te minderen.

Indien de Gebruiker  geen gehoor geeft aan het verzoek van de 24Media Licensing het gebruik te minderen, behoudt zij het recht voor het 24Trains.tv  Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen.

Bovendien behoudt 24Media Licensing zich het recht het Account (tijdelijk) te blokkeren en/of het Abonnement op te zeggen wanneer misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten en/of ze gebruikt op een manier waarop deze niet bedoeld zijn. Hieronder vallen onder meer het vertonen buiten de huishoudelijke kring, downloaden, opslaan, verspreiden en inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom van de online content.

24Media Licensing behoudt zich tevens het recht voor de door de Gebruiker en/of haar partners geleden (gevolg)schade volledig op de desbetreffende Gebruiker te verhalen.

19. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website en het online platform berusten uitsluitend bij de 24Media Licensing en/of haar partners en gaan in geen enkel geval over op de Consument.

20.  KLACHTEN

Bij klachten over onze Diensten dient de Gebruiker een klacht in te dienen via info@24 Media Licensing.com.